گواهی نامه و استانداردهای بک افزار

گواهینامه ها

 • annex
 • ce
 • certificate
 • govahi2

 

Type Test

 • battry-charger
 • converter-test
 • ip-test
 • ups

 

تقدیرات

 • elec
 • loh-sepas
 • loh-yadbood
 • mapnaa
 • metro
 • namayeshgaah
 • namayeshgah-b
 • namayeshgah
 • namayeshgahbarq
 • petroshimi
 • sabanaft
 • sanat-barq
 • sanatebarq
 • yadbood