کاربرد تجهیزات بک افزار در صنایع

صنایع نیروگاهی

این تجهیزات در واحدهای مختلف ازجمله واحدی های اصلی نیروگاه و BOP، سیستم خنک کن اصلی و کمکی، سیستم UTILITY  نفت و گاز،  سیستم تصفیه خانه آب نیروگاه، سیستم های کارخانجات صنعتی برای راه اندازی سیستم ها، سیستم کلر زنی، سیستمهای پمپ خانه نیروگاهی و صنعتی، ترانس رکتیفایر سیستمهای حفاظت کاتدیک و... کاربرد زیادی دارد.

 برخی مشتریان ما در صنعت نیروگاهی