کاربرد تجهیزات بک افزار در صنایع

صنایع نفت وگاز

این تجهیزات در واحدهای مختلف ازجمله واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، تزریق گاز، تقویت فشارگاز، ایستگاههای فرازآوری، کارخانجات گاز و گازمایع، انتقال نفت خام، ایستگاههای مخابرات نفت و... کاربردزیادی دارد.

 

برخی مشتریان ما در صنعت نفت و گاز