کاربرد تجهیزات بک افزار در صنایع

پست های فشارقوی، ضعیف و متوسط

این تجهیزات در واحدهای مختلف ازجمله DC MOTOR و DCS و DC BREAKE و LIGHTING و... کاربرد زیادی دارد.

برخی مشتریان ما در صنعت پست های فشارقوی، ضعیف و متوسط

 

folman.      mahaam      pars tablo 

 

 qarargah    barqrkerman   farasanaat       sarv niroo

این تجهیزات در واحدهای مختلف ازجمله DC MOTOR و DCS و DC BREAKE و LIGHTING و ... کاربرد زیادی دارد.